รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ โซ่พิสัย ตำบล คำแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38030412 บ้านโนนสามัคคี ระดับดี
38030411 บ้านดอนโพธิ์ทอง ยังไม่ประเมิน
38030410 บ้านห้วยเนียม ยังไม่ประเมิน
38030409 บ้านโนนเค็ง ยังไม่ประเมิน
38030408 บ้านคำแวง ระดับดี
38030406 บ้านหนองโด ยังไม่ประเมิน
38030407 บ้านคำแก้ว ระดับดี
38030405 บ้านท่าเรือ ระดับพัฒนา
38030404 บ้านดอนเสียด ยังไม่ประเมิน
38030403 บ้านคำเตาะเลาะ ยังไม่ประเมิน
38030402 บ้านโนนสะแบง ยังไม่ประเมิน
38030401 บ้านนางวงสุ่ม ยังไม่ประเมิน
38030413 บ้านหนองสวรรค์ ยังไม่ประเมิน