รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ โซ่พิสัย ตำบล หนองพันทา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38030208 ป่าไร่ ยังไม่ประเมิน
38030207 ขี้เหล็กใหญ่ ยังไม่ประเมิน
38030206 หนองนาคำ ยังไม่ประเมิน
38030205 หนองนาคำ ยังไม่ประเมิน
38030204 โนนแก้ว ยังไม่ประเมิน
38030203 โพนทอง ยังไม่ประเมิน
38030202 ห้วยลึกเหนือ ยังไม่ประเมิน
38030201 ห้วยลึก ยังไม่ประเมิน
38030209 โนนม่วง ยังไม่ประเมิน
38030210 โนนโพธิ์ศรี ยังไม่ประเมิน
38030211 พัฒนาพร ยังไม่ประเมิน
38030212 โนนแก้วน้อย ยังไม่ประเมิน