รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ โซ่พิสัย ตำบล โซ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38030114 ท่าลี่ ยังไม่ประเมิน
38030113 หนองเอี่ยน ยังไม่ประเมิน
38030112 ห้วยสงคราม ยังไม่ประเมิน
38030111 หนองตะไก้ ยังไม่ประเมิน
38030110 โนนมันปลา ยังไม่ประเมิน
38030109 ท่าสวาท ยังไม่ประเมิน
38030108 ห้วยทราย ยังไม่ประเมิน
38030107 โคกสะอาด ยังไม่ประเมิน
38030106 โนนภูดิน ระดับดีเยี่ยม
38030105 ไทรงาม ระดับดีเยี่ยม
38030104 โนนชาด ยังไม่ประเมิน
38030103 สามเหลี่ยม ยังไม่ประเมิน
38030102 อ่างทอง ระดับดีเยี่ยม
38030101 โซ่ ยังไม่ประเมิน
38030115 ทรายทอง ยังไม่ประเมิน
38030116 อีสานพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38030117 โนนศรีสง่า ยังไม่ประเมิน
38030118 นารวงทอง ยังไม่ประเมิน