รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ พรเจริญ ตำบล ศรีสำราญ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38020705 นางาม ยังไม่ประเมิน
38020704 โนนสว่าง ยังไม่ประเมิน
38020703 หนองลาด ยังไม่ประเมิน
38020702 เหล่าใหญ่ ยังไม่ประเมิน
38020701 นาคำ ยังไม่ประเมิน
38020706 โชคชัย ยังไม่ประเมิน
38020707 โนนสะอาด ยังไม่ประเมิน