รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ พรเจริญ ตำบล ป่าแฝก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38020605 ศรีมงคล ยังไม่ประเมิน
38020604 น้อยพัฒนา ยังไม่ประเมิน
38020603 ไชยศรี ยังไม่ประเมิน
38020602 ปรารถนาดี ยังไม่ประเมิน
38020601 ใหม่ศรีชมภู ยังไม่ประเมิน
38020606 ศรีวิชัย ยังไม่ประเมิน
38020607 ศรีเจริญ ยังไม่ประเมิน