รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ พรเจริญ ตำบล วังชมภู
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38020506 บุ่งคล้า ยังไม่ประเมิน
38020505 พูนผล ยังไม่ประเมิน
38020504 โนนสวาท ยังไม่ประเมิน
38020503 สร้างคำ ยังไม่ประเมิน
38020502 โคกนิยม ยังไม่ประเมิน
38020501 วังยาว ยังไม่ประเมิน
38020507 เกษตรรุ่งเรือง ยังไม่ประเมิน
38020508 วังชมภู ยังไม่ประเมิน