รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ พรเจริญ ตำบล หนองหัวช้าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38020408 นาล้อม ยังไม่ประเมิน
38020407 ปากคลอง ยังไม่ประเมิน
38020406 นาทอง ยังไม่ประเมิน
38020405 นาซาว ยังไม่ประเมิน
38020404 โนนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38020403 หนองกุง ยังไม่ประเมิน
38020401 หนองหัวช้าง ยังไม่ประเมิน
38020402 ท่าศรีชมชื่น ยังไม่ประเมิน
38020409 โนนสง่า ยังไม่ประเมิน
38020410 โพนแก้ว ยังไม่ประเมิน
38020411 ศรีประมวล ยังไม่ประเมิน
38020431 บ้านหนองหัวช้าง ยังไม่ประเมิน
38020432 บ้านท่าศรีชมชื่น ยังไม่ประเมิน
38020433 บ้านหนองกุง ยังไม่ประเมิน
38020434 บ้านโนนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38020435 บ้านนาซาว ยังไม่ประเมิน
38020436 บ้านนาทอง ยังไม่ประเมิน
38020437 บ้านปากคลอง ยังไม่ประเมิน
38020438 บ้านนาล้อม ยังไม่ประเมิน
38020439 โนนสง่า ยังไม่ประเมิน
38020440 บ้านโพนแก้ว ยังไม่ประเมิน
38020441 บ้านศรีประมวล ยังไม่ประเมิน