รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ พรเจริญ ตำบล พรเจริญ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38020308 แก้วสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
38020307 น้อยเศรษฐี ยังไม่ประเมิน
38020306 เอราวัณ ยังไม่ประเมิน
38020305 เอือด ยังไม่ประเมิน
38020304 สมสะอาด ยังไม่ประเมิน
38020303 ศรีอุดม ยังไม่ประเมิน
38020302 สามแยก ยังไม่ประเมิน
38020301 โคกอุดม ยังไม่ประเมิน
38020309 อุดมพร ยังไม่ประเมิน
38020310 พรเจริญ ยังไม่ประเมิน
38020311 อุดมสุข ยังไม่ประเมิน