รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ พรเจริญ ตำบล ศรีชมภู
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38020105 หนองบัวน้อย ยังไม่ประเมิน
38020104 หนองผักแว่น ยังไม่ประเมิน
38020103 โนน ยังไม่ประเมิน
38020102 หนองทุ่ม ยังไม่ประเมิน
38020101 บ้านดงเสียด ยังไม่ประเมิน
38020106 นาสาร ยังไม่ประเมิน
38020107 ศรีชมภู ยังไม่ประเมิน