รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล โป่งเปือย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38011201 บ้านห้วยกกต้อง ยังไม่ประเมิน
38011202 โป่งเปือย ระดับพัฒนา
38011203 สมัยสำราญ ยังไม่ประเมิน
38011204 โนนศรีทอง ยังไม่ประเมิน
38011205 หนองบัวบาน ยังไม่ประเมิน
38011206 ห้วยสามยอดเทวกุล ยังไม่ประเมิน
38011207 หนองตะไก้ ยังไม่ประเมิน
38011231 บ้านห้วยกกต้อง ยังไม่ประเมิน