รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล คำนาดี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38011106 โนนอินทร์แปลง ยังไม่ประเมิน
38011105 ดอนแก้ว ยังไม่ประเมิน
38011104 ห้วยเรือใหญ่ ยังไม่ประเมิน
38011103 นาเจริญ ยังไม่ประเมิน
38011102 อีแฮต ยังไม่ประเมิน
38011101 คำนาดี ยังไม่ประเมิน
38011107 ชุมภูทอง ยังไม่ประเมิน
38011108 ห้วยภูสามัคคี ยังไม่ประเมิน