รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล วิศิษฐ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38011009 นาเหนือ ยังไม่ประเมิน
38011008 ห้วยดอกไม้ ยังไม่ประเมิน
38011007 วิศิษฐ์ ยังไม่ประเมิน
38011006 เหล่าถาวร ยังไม่ประเมิน
38011005 หนองนาแซง ยังไม่ประเมิน
38011004 นาป่าน ยังไม่ประเมิน
38011003 หนองแวง ยังไม่ประเมิน
38011002 พันลำ ยังไม่ประเมิน
38011001 บึงกาฬเหนือ ยังไม่ประเมิน
38011010 แสนเจริญ ยังไม่ประเมิน
38011011 ดอนเจริญ ยังไม่ประเมิน
38011012 นาสุขสันต์ ยังไม่ประเมิน
38011013 จักรทิพย์สามัคคี ยังไม่ประเมิน