รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล ชัยพร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010909 บ้านโนนหัวอ่าง ระดับพัฒนา
38010908 บ้านกลาง ระดับดี
38010907 บ้านบังบาตร ระดับดีเยี่ยม
38010906 บ้านนาต้อง ระดับพัฒนา
38010905 บ้านคำภู ระดับพื้นฐาน
38010904 บ้านหนองยาว ระดับดีเยี่ยม
38010903 บ้านโนนสุพรรณ ระดับดีเยี่ยม
38010902 บ้านห้วยเซือมใต้ ระดับดี
38010901 บ้านชัยพร ระดับดี
38010913 บ้านโนนอุทัยทอง ระดับดีเยี่ยม
38010910 บ้านผาสวรรค์ ระดับพื้นฐาน
38010911 บ้านใหม่ชัยพร ระดับดีเยี่ยม
38010912 บ้านโนนสง่า ระดับดีเยี่ยม