รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล ไคสี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010808 ห้วยเซือมเหนือ ระดับดีเยี่ยม
38010807 คำหมื่น ระดับดีเยี่ยม
38010806 ศิริพร ระดับดีเยี่ยม
38010805 ไคสี ระดับดีเยี่ยม
38010804 โนนศิลา ระดับดีเยี่ยม
38010803 อาฮง ระดับดีเยี่ยม
38010802 ดอนยม ระดับดีเยี่ยม
38010801 ท่าสะอาด ระดับดี
38010809 โนนแพง ระดับดีเยี่ยม
38010810 คำแสน ระดับดีเยี่ยม