รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล นาสวรรค์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010707 หนองตอ ระดับพื้นฐาน
38010701 นาสวรรค์ ระดับพื้นฐาน
38010702 คำแคน ระดับพื้นฐาน
38010703 โนนสวาท ระดับพัฒนา
38010704 หนองแสง ระดับพื้นฐาน
38010705 แสนสุข ระดับพื้นฐาน
38010706 โคกสวาง ระดับพื้นฐาน
38010708 นาแวง ไม่ผ่านเกณฑ์
38010709 ห้วยบอนพัฒนา ระดับพื้นฐาน