รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล โคกก่อง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010607 โคกก่องใต้ ยังไม่ประเมิน
38010606 โนนวังเยี่ยม ยังไม่ประเมิน
38010605 ท่าอินทร์แปลง ยังไม่ประเมิน
38010604 ห้วยดอกไม้ ยังไม่ประเมิน
38010603 นาคำ ยังไม่ประเมิน
38010602 โนนสา ยังไม่ประเมิน
38010601 โคกก่อง ยังไม่ประเมิน
38010608 โนนไทรทอง ยังไม่ประเมิน
38010609 ไร่สุขสันต์ ยังไม่ประเมิน