รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล หนองเลิง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010511 ยังไม่ประเมิน
38010510 ยังไม่ประเมิน
38010509 ยังไม่ประเมิน
38010508 ยังไม่ประเมิน
38010507 ยังไม่ประเมิน
38010506 ยังไม่ประเมิน
38010505 ยังไม่ประเมิน
38010504 ยังไม่ประเมิน
38010503 ยังไม่ประเมิน
38010502 สุขสำราญ ยังไม่ประเมิน
38010501 ยังไม่ประเมิน
38010512 ยังไม่ประเมิน
38010513 ยังไม่ประเมิน