รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล หอคำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010407 หนองบัวทอง ยังไม่ประเมิน
38010406 ม่วงมีชัย ยังไม่ประเมิน
38010405 โนนยาง ยังไม่ประเมิน
38010402 สะง้อ ยังไม่ประเมิน
38010401 หอคำ ยังไม่ประเมิน
38010414 เจริญรัตน์ ยังไม่ประเมิน
38010412 สมประสงค์ ยังไม่ประเมิน
38010410 วังด่าน ยังไม่ประเมิน
38010409 นาโซ่ ยังไม่ประเมิน
38010408 หนองแสง ยังไม่ประเมิน
38010404 โคกสะอาด ยังไม่ประเมิน
38010403 หนองเข็ง ยังไม่ประเมิน
38010411 ไทยเจริญ ยังไม่ประเมิน
38010413 หอคำเหนือ ยังไม่ประเมิน