รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล โนนสว่าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010307 บูรพา ยังไม่ประเมิน
38010306 หนองดินดำ ยังไม่ประเมิน
38010305 ดอนปอ ยังไม่ประเมิน
38010304 นาดี ยังไม่ประเมิน
38010303 สรรทวี ยังไม่ประเมิน
38010302 ชัยบาดาล ระดับดีเยี่ยม
38010301 โนนสว่าง ยังไม่ประเมิน
38010308 หนองไฮ ยังไม่ประเมิน
38010309 พรนิยม ยังไม่ประเมิน
38010310 โนนงาม ยังไม่ประเมิน
38010311 โนนดู่ ยังไม่ประเมิน