รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล โนนสมบูรณ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010210 หนองฆ้องคำ ยังไม่ประเมิน
38010209 โพธิ์ทอง ยังไม่ประเมิน
38010208 โนนคำภู ยังไม่ประเมิน
38010207 ดงต้อง ยังไม่ประเมิน
38010206 โนนจำปา ยังไม่ประเมิน
38010205 กำแพงเพชร ยังไม่ประเมิน
38010204 ทองสาย ยังไม่ประเมิน
38010203 โคกงาม ยังไม่ประเมิน
38010202 ดอนอุดม ยังไม่ประเมิน
38010201 โนนสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
38010211 โคกสะอาด ยังไม่ประเมิน
38010212 ดอนแก้ว ยังไม่ประเมิน
38010213 ทรายทอง ยังไม่ประเมิน