รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ เมืองบึงกาฬ ตำบล บึงกาฬ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
38010108 บ้านบึงสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
38010107 ทะเบียนบ้านกลาง ยังไม่ประเมิน
38010106 บ้านท่าโพธิ์ ยังไม่ประเมิน
38010105 บ้านท่าไคร้ ยังไม่ประเมิน
38010104 บ้านนาโนน ยังไม่ประเมิน
38010103 บ้านบึงกาฬใต้ ยังไม่ประเมิน
38010102 บ้านศรีโสภณ ยังไม่ประเมิน
38010101 บ้านบึงกาฬกลาง ยังไม่ประเมิน
38010109 บ้านแสนประเสริฐ ยังไม่ประเมิน
38010110 บ้านแสนสำราญ ยังไม่ประเมิน
38010111 บ้านแสนสุข ยังไม่ประเมิน