รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อำนาจเจริญ อำเภอ พนา ตำบล จานลาน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
37040201 จานลาน ระดับดีเยี่ยม
37040202 โนนหวาง ระดับพื้นฐาน
37040203 สร้อย ระดับพื้นฐาน
37040204 ผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
37040205 ดอนแดง ระดับดีเยี่ยม
37040206 อุ่มยาง ระดับดีเยี่ยม
37040207 ศรีคูณ ระดับดีเยี่ยม
37040208 นาแวง ระดับดีเยี่ยม
37040209 จานลาน ระดับพื้นฐาน
37040210 สร้อย ระดับพัฒนา
37040211 หนองดั่ง ระดับดีเยี่ยม
37040212 จานลาน ระดับดีเยี่ยม
37040213 นาโนน ระดับดีเยี่ยม
37040214 โนนกุง ระดับพัฒนา
37040215 หนองหัวลิง ระดับดีเยี่ยม
37040216 น้อยหม้อทอง ระดับพัฒนา
37040217 หนองศาลา ระดับดีเยี่ยม
37040218 สร้อย ระดับดีเยี่ยม