รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ แก้งคร้อ ตำบล บ้านแก้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36120406 ดงขี ระดับดี
36120407 สะเดาหวาน ระดับดี
36120412 แก้งพัฒนา ระดับดี
36120411 โนนสะอาด ระดับดี
36120410 แก้งเจริญ ระดับดี
36120409 วังศิลา ระดับดี
36120401 โนนสะอาด ระดับดี
36120405 โคกสูง ระดับดี
36120404 แก้ง ระดับดี
36120403 โนนส้มกบ ระดับดี
36120402 กุดเก่าน้อย ระดับดี
36120408 ห้วยหว้านไพร ระดับดี