รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ แก้งคร้อ ตำบล นาหนองทุ่ม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36120304 นกเขาทอง ระดับดีเยี่ยม
36120311 นาหนองทุ่มกลาง ระดับดีเยี่ยม
36120317 นาแกท่าขอนยุง ระดับดี
36120316 นาแกศรีสวัสดิ์ ระดับดี
36120315 นาล้อม ระดับดี
36120314 โนนรัง ระดับดีเยี่ยม
36120318 หนองรวกพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
36120313 นาแกใต้ ระดับดี
36120312 โนนสง่า ระดับดีเยี่ยม
36120310 นาแกเหนือ ระดับดี
36120309 นาหนองทุ่มใต้ ระดับดีเยี่ยม
36120308 โคกล่าม ระดับดี
36120307 นาแก ระดับดี
36120305 ดงพอง ระดับดี
36120303 นาหนองทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
36120302 หนองรวก ระดับดีเยี่ยม
36120301 โคกงาม ระดับดีเยี่ยม
36120306 หนองไผ่ล้อม ระดับดี
36120319 โคกล่ามพัฒนา ระดับดี