รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ ภูเขียว ตำบล หนองตูม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36100806 โนนเสลา ระดับดี
36100807 หนองเมย ระดับมาก
36100812 โนนทัน ระดับดีเยี่ยม
36100811 โนนเสลา ระดับดี
36100810 โนนทัน ระดับดี
36100809 จำปาทอง ระดับมาก
36100801 แดง ระดับดี
36100805 โนนทัน ระดับดี
36100804 หนองหญ้ารังกา ระดับดี
36100803 หนองหญ้าข้าวนก ระดับดี
36100802 สว่าง ระดับพื้นฐาน
36100808 ประชาสามัคคี ระดับดี
36100813 แดง ระดับดี