รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ จัตุรัส ตำบล หนองบัวโคก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36061106 หนองพง ระดับมาก
36061111 ห้วยดอนยาว ระดับมาก
36061110 หนองตะไก้ ระดับมาก
36061109 หนองตะคลอง ระดับมาก
36061107 โสกรวก ระดับมาก
36061105 ทามจาน ระดับมาก
36061104 โกรกผักหวาน ระดับมาก
36061103 หนองโสน ระดับมาก
36061102 หนองลุมพุก ระดับมาก
36061101 หนองบัวโคก ระดับมาก
36061108 หนองซึก ระดับมาก