รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ จัตุรัส ตำบล หนองโดน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36060606 ยางเครือ ระดับดี
36060605 พลับ ระดับดี
36060610 กุดตะเคียน ระดับดี
36060609 ห้วยยาง ระดับดี
36060608 ร้านหญ้าใหม่ ระดับดี
36060601 โนนฝาย ระดับดี
36060604 ร้านหญ้า ระดับดี
36060603 ห้วย ระดับดี
36060602 หนองโดน ระดับดี
36060607 หนองพันก๊ก ระดับดี
36060611 โนนฝายเหนือ ระดับดี