รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ บ้านเขว้า ตำบล โนนแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36020604 เจริญผล ระดับดี
36020608 หนองโสมงเหนือ ระดับพัฒนา
36020607 ซับช่องแมว ระดับพัฒนา
36020605 หนองแวง ระดับพัฒนา
36020603 โนนเสาเล้า ระดับพัฒนา
36020602 โนนแดง ระดับพัฒนา
36020601 โนนแดง ระดับพัฒนา
36020606 หนองบ่อ ระดับดี
36020609 เจริญทรัพย์ ระดับพัฒนา