รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ เมืองชัยภูมิ ตำบล ชีลอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36010710 หนองคล้า ระดับพัฒนา
36010711 ใหม่พัฒนา ระดับดี
36010712 หนองหว้า ระดับพัฒนา
36010713 โนนดู่ ระดับพัฒนา
36010709 ท่าขามแป ระดับพัฒนา
36010715 โสกน้ำขาว ระดับดี
36010706 หัวหนอง ระดับดี
36010714 หัวหนอง ระดับดี
36010701 ชีลอง ระดับพัฒนา
36010707 โปร่งเกตุ ระดับดี
36010705 หนองบัวขาว ระดับดี
36010704 โนนหว้านไพล ระดับพัฒนา
36010703 หนองสระ ระดับพัฒนา
36010702 กุดเหม่ง ระดับพัฒนา
36010708 หนองปลาโด ระดับดี
36010716 ชีลอง ระดับพื้นฐาน
36010717 หนองบัวขาว ระดับดี