รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ เมืองชัยภูมิ ตำบล โพนทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
36010308 ซับม่วง ระดับดี
36010312 โพนทอง ระดับมาก
36010311 นางเม้ง ระดับดี
36010309 หนองหญ้ารังกา ระดับมาก
36010307 โนนม่วง ระดับดี
36010306 ซับพระไวย์ ระดับดี
36010305 สร้างแว้ ระดับดี
36010304 หนองหญ้ารังกา ระดับมาก
36010303 นางเม้ง ระดับมาก
36010302 โพนทอง ระดับดี
36010301 ใหม่พัฒนา ระดับดี
36010310 หนองหญ้ารังกา ระดับมาก