รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ ป่าติ้ว ตำบล โพธิ์ไทร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35050101 โพธิ์ไทร ระดับพื้นฐาน
35050102 โพธิ์ศรี ระดับพัฒนา
35050103 ป่าตอง ระดับพัฒนา
35050104 ป่าติ้ว ระดับพัฒนา
35050105 โพธา ระดับพัฒนา
35050106 โพธิญาณ ระดับพัฒนา
35050107 กลาง ระดับพัฒนา
35050108 หนองแสง ระดับพัฒนา
35050109 โพธิ์ไทร ระดับพัฒนา
35050110 สระเกษ ระดับมาก
35050111 โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
35050112 ร่มโพธิ์ ระดับพัฒนา