รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ เมืองยโสธร ตำบล หนองเรือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35011701 หนองเรือ ระดับพัฒนา
35011702 คุมกลาง ระดับพื้นฐาน
35011703 หนองเรือ ระดับพัฒนา
35011704 หนองสรวง ระดับพัฒนา
35011705 นาสีนวล ระดับพัฒนา
35011706 นาสีนวล ระดับพัฒนา
35011707 ดอนกลอง ระดับพัฒนา
35011708 ดอนกลอง ระดับพัฒนา
35011709 หนองเรือ ระดับพัฒนา