รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ เมืองยโสธร ตำบล หนองคู
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35011401 หนองคู ระดับดีเยี่ยม
35011402 หนองคู ระดับดีเยี่ยม
35011403 ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
35011404 โนนทรายงาม ระดับดีเยี่ยม
35011405 ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
35011406 หนองคู ระดับดีเยี่ยม
35011407 หนองคู ระดับดีเยี่ยม