รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ สิรินธร ตำบล คันไร่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
34250101 หนองเบ็น ระดับดีเยี่ยม
34250102 โคกเที่ยง ระดับดีเยี่ยม
34250103 ห้วยน้ำใส ระดับดีเยี่ยม
34250104 ปากบุ่ง ระดับดีเยี่ยม
34250105 นาเจริญ ระดับดีเยี่ยม
34250106 ดอนม่วง ระดับดีเยี่ยม
34250107 ป่ากุง ระดับดีเยี่ยม
34250108 สุ่งช้าง ระดับดีเยี่ยม
34250109 คันไร่ใต้ ระดับดีเยี่ยม
34250110 ดอนชี ระดับดีเยี่ยม
34250111 คันไร่เหนือ ระดับดีเยี่ยม
34250112 หนองโดน ระดับดีเยี่ยม
34250113 โชครังสรรค์ ระดับดีเยี่ยม
34250114 สุขเกษม ระดับดีเยี่ยม
34250115 ใหม่ภูทอง ระดับดีเยี่ยม
34250116 หนองนกเขียน ระดับดีเยี่ยม