รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ ดอนมดแดง ตำบล ท่าเมือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
34240301 ท่าเมือง ระดับมาก
34240302 ยางกระเดา ระดับมาก
34240303 โอด ระดับมาก
34240304 นาดี ระดับมาก
34240305 สว่าง ระดับมาก
34240306 โนนสวาง ระดับมาก
34240307 นาคำภูฮี ระดับมาก
34240308 หนองยาง ระดับมาก
34240309 ท่าเมืองเหนือ ระดับมาก
34240310 ยางกระเดา ระดับมาก