รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ กุดข้าวปุ้น ตำบล โนนสวาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
34120201 โนนสวาง ระดับดีเยี่ยม
34120202 หนองยาง ระดับดีเยี่ยม
34120203 โนนสังข์ ระดับดีเยี่ยม
34120204 หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
34120205 กุดกลอย ระดับดีเยี่ยม
34120206 คำแม่มุ่ย ระดับดีเยี่ยม
34120207 แก้งลิง ระดับดีเยี่ยม
34120208 แข็งขยัน ระดับดีเยี่ยม
34120209 ไชยชนะ ระดับดีเยี่ยม
34120210 ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
34120211 หนองนกทา ระดับดี
34120212 ลาดหญ้าคา ระดับดี
34120213 หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
34120214 โคกสว่าง ระดับดี
34120215 โนนสวางน้อย ระดับดีเยี่ยม
34120216 กุดกลอยใต้ ระดับดีเยี่ยม
34120217 กุดกลอยเหนือ ระดับดีเยี่ยม
34120218 โนนสวางบูรพา ระดับดีเยี่ยม
34120219 โนนสังข์เหนือ ระดับดีเยี่ยม
34120220 กุดกลอย ระดับดี