รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ เดชอุดม ตำบล กุดประทาย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
34070919 คำนาแซง ระดับมาก
34070917 เสียมเจริญ ระดับมาก
34070901 โนนขาม ระดับมาก
34070902 ดอนม่วย ระดับดีเยี่ยม
34070903 นาทุ่ง ระดับมาก
34070904 โนนกอย ระดับดีเยี่ยม
34070905 กุดประทาย ระดับมาก
34070906 หนองคู ระดับมาก
34070907 โนนเค็ง ระดับดี
34070908 สุขสมบูรณ์ ระดับดี
34070909 คำนาแซง ระดับมาก
34070910 โนนบก ระดับดี
34070911 แสนสุข ระดับดี
34070912 อุดมสุข ระดับดี
34070913 เหล่า ระดับดีเยี่ยม
34070914 หนองแวง ระดับดี
34070915 กุดเจริญ ระดับมาก
34070916 โนนเจริญ ระดับมาก
34070920 บ้านแสนสุข ระดับดี
34070921 บ้านนาทุ่ง ระดับมาก
34070918 ทุ่งแสงตะวัน ระดับดีเยี่ยม