รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ ศรีเมืองใหม่ ตำบล หนามแท่ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
34020901 หนามแท่ง ระดับดีเยี่ยม
34020902 นาคอ ระดับดีเยี่ยม
34020903 ชาด ระดับดีเยี่ยม
34020904 โหง่นขาม ระดับดีเยี่ยม
34020905 ดุงนา ระดับดีเยี่ยม
34020906 หุ่งหลวง ระดับดีเยี่ยม
34020907 นาทอย ระดับดีเยี่ยม
34020908 สร้างถ่อ ระดับดีเยี่ยม
34020909 ดงบาก ระดับดีเยี่ยม
34020910 พะเนียด ระดับดีเยี่ยม
34020911 หนามแท่งน้อย ระดับดีเยี่ยม
34020912 ไร่ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม