รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ เมืองอุบลราชธานี ตำบล ปะอาว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
34012001 ข่าโคม ระดับมาก
34012002 ข่าโคม ระดับมาก
34012003 ปะอาว ระดับมาก
34012004 ปะอาว ระดับมาก
34012005 ปะอาว ระดับมาก
34012006 ปะอาว ระดับมาก
34012007 สร้างหมากแข้ง ระดับมาก
34012008 ทุ่งนาเพียง ระดับมาก