รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ ศิลาลาด ตำบล กุง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33220101 ขาม ระดับดีเยี่ยม
33220102 กุง ระดับดีเยี่ยม
33220103 แต้ ระดับดีเยี่ยม
33220104 เมืองเก่า ระดับดีเยี่ยม
33220105 สงยาง ระดับดีเยี่ยม
33220106 เกิ้ง ระดับดีเยี่ยม
33220107 มะหลี่ ระดับดีเยี่ยม
33220108 ซ่ง ระดับดีเยี่ยม
33220109 นาดี ระดับดีเยี่ยม
33220110 แสงแต้ ระดับดีเยี่ยม
33220111 สงยาง ระดับดีเยี่ยม
33220112 มะหลี่ ระดับดีเยี่ยม
33220113 กุง ระดับดีเยี่ยม
33220114 แต้ ระดับดีเยี่ยม