รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ ภูสิงห์ ตำบล ห้วยตามอญ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33170201 ห้วยตามอญ ระดับดีเยี่ยม
33170202 ทำนบ ระดับดี
33170203 ไทยถาวร ระดับดี
33170204 หนองเขียน ระดับดี
33170205 พนมชัย ระดับดี
33170206 โคกหลัก ระดับดี
33170207 ศรีอุดมพัฒนา ระดับดี
33170208 ตามอญ ระดับดี
33170209 โพธิ์ไทร ระดับดี
33170210 ขะยูง ระดับดี