รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ ห้วยทับทัน ตำบล ห้วยทับทัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33120101 ห้วยทับทัน ระดับดี
33120102 หนองสิมใหญ่ ระดับดี
33120103 บก-พอก ระดับดี
33120104 กระทุ้ม ระดับดี
33120105 สร้างเรือ ระดับดี
33120106 หนองสิมน้อย ระดับดี
33120107 ทุ่งมน ระดับดี
33120108 สวัสดี ระดับดี