รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ บึงบูรพ์ ตำบล เป๊าะ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33110101 โนนลาน ระดับดีเยี่ยม
33110102 หาด ระดับดีเยี่ยม
33110103 หมากยาง ระดับดีเยี่ยม
33110104 ม่วง ระดับดีเยี่ยม
33110105 โนนแดง ระดับดีเยี่ยม
33110106 ค้อ ระดับดี
33110107 หนองคู ระดับพัฒนา
33110108 หนองคูน้อย ระดับพัฒนา
33110109 เหนือโนนลาน ระดับดีเยี่ยม
33110110 ม่วงงาม ระดับดีเยี่ยม
33110111 ค้อใต้ ระดับมาก
33110112 หนองคูใต้ ระดับพัฒนา
33110113 โนนลานกลาง ระดับดีเยี่ยม
33110114 หาดใหม่พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
33110115 หนองคูใหม่ ระดับพัฒนา
33110116 หมากยาง ระดับดีเยี่ยม