รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย ตำบล โคกหล่าม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33102401 หนองโปร่ง ระดับดี
33102402 นานวล ระดับดี
33102403 ขะยอม ระดับดี
33102404 โคกหล่าม ระดับดี
33102405 แสงน้อย ระดับดี
33102406 เหงี่ยง ระดับดี
33102407 กระจ๊ะ ระดับดี
33102408 โนนน้อย ระดับดี
33102409 โนนน้อย ระดับดี
33102410 กระจ๊ะ ระดับดี