รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย ตำบล หัวช้าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33101101 หัวช้าง ระดับดี
33101102 กุ่ง ระดับดี
33101103 บึงไกร ระดับดี
33101104 สำโรงน้อย ระดับดี
33101105 หนองหว้า ระดับดี
33101106 กอก ระดับดี
33101107 ยาง ระดับดี
33101108 ค้อ ระดับดี
33101109 กลาง ระดับดี
33101110 หอย ระดับดี
33101111 ขี้เหล็ก ระดับดี