รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย ตำบล ตาเกษ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33101001 ตาเกษ ระดับดี
33101002 ดู่ ระดับดี
33101003 เขือง ระดับดี
33101004 หนองลุง ระดับดี
33101005 หนองเหล็ก ระดับดี
33101006 ทุ่งสว่าง ระดับดี
33101007 เกษมสุข ระดับดี
33101008 ยางน้อย ระดับดี
33101009 บอน ระดับดี
33101010 เปือย ระดับดี
33101011 หนองมะแซว ระดับดี
33101012 หนองเหล็กใหญ่ ระดับดี