รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ ขุนหาญ ตำบล กันทรอม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33080901 กันทรอม ระดับดีเยี่ยม
33080902 จองกอ ระดับดีเยี่ยม
33080903 ตานวน ระดับดีเยี่ยม
33080904 กันทรอมใต้ ระดับดีเยี่ยม
33080905 ตาเอก ระดับดีเยี่ยม
33080906 กันทรอมน้อย ระดับดีเยี่ยม
33080907 ข้าง ระดับดีเยี่ยม
33080908 ตาเอกใหม่ ระดับดีเยี่ยม
33080910 โนนทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
33080913 ตาเอกพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
33080912 ไทรน้อย ระดับดีเยี่ยม
33080909 กันทรอมตะวันออก ระดับดีเยี่ยม
33080911 กันทรอมกลาง ระดับดีเยี่ยม