รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ ขุขันธ์ ตำบล หัวเสือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33051101 หัวเสือ ระดับดี
33051102 วังเย็น ระดับดีเยี่ยม
33051103 ห้วย ระดับดีเยี่ยม
33051104 สวงษ์ ระดับดีเยี่ยม
33051105 สระภูมิ ระดับดี
33051106 บก ระดับดีเยี่ยม
33051107 ประปุน ระดับดีเยี่ยม
33051108 อรุณพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
33051109 เปลียว ระดับดี
33051110 คลองสุด ระดับดี
33051111 ตาทึง ระดับดี
33051112 ภูมิสวงษ์ ระดับดีเยี่ยม
33051113 หัวเสือเหนือ ระดับดีเยี่ยม
33051114 หัวเสือตะวันออก ระดับดี