รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ ตำบล ซำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
33010401 ซำ ระดับพัฒนา
33010402 โพธิ์ ระดับพื้นฐาน
33010403 โนนเจริญ ระดับดี
33010404 หนองอะลาง ระดับพัฒนา
33010405 หนองแคน ระดับดี
33010406 แทง ระดับดี
33010407 ป่าสะแบง ระดับพัฒนา
33010408 เวียง ระดับพัฒนา
33010409 นา ระดับพัฒนา
33010410 หนองหว้า ระดับพัฒนา
33010411 เวียงน้อย ระดับพัฒนา
33010412 โนนมะนาว ระดับพัฒนา
33010413 หนองแข้ ระดับพัฒนา
33010414 จั่น ระดับพัฒนา