รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์ ตำบล ตากูก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32160301 ตากูก ระดับดีเยี่ยม
32160302 ตากูก ระดับดีเยี่ยม
32160303 ตากูก ระดับดีเยี่ยม
32160304 โชค ระดับดีเยี่ยม
32160305 สนวน ระดับดีเยี่ยม
32160306 ตากแดด ระดับดีเยี่ยม
32160307 อาไร ระดับดีเยี่ยม
32160308 อำปึล ระดับดีเยี่ยม
32160309 อำปึล ระดับดีเยี่ยม
32160310 โพธิ์คู่ ระดับดีเยี่ยม